Ocena użytkowania wybranych leków w chorobach przewlekłych

Program „Ocena użytkowania wybranych leków w chorobach przewlekłych”

 

Termin zgłoszenia do programu upłynął 15 listopada 2008r.

Program został zakończony.

 

Wprowadzenie

Pacjenci bardzo często czerpią informacje na temat dotykających ich chorób czy stosowanych leków z nierzetelnych bądź niesprawdzonych źródeł (opinie znajomych, fora internetowe), co skutkuje wytworzeniem fałszywego obrazu choroby lub sposobu jej leczenia. Zdarza się też, że nie uzyskują oni pełnej informacji od opiekujących się nimi pracowników służby zdrowia. Wszystko to wpływa negatywnie na prawidłowe stosowanie leków, skuteczność farmakoterapii, a w konsekwencji na wyleczenie czy kontrolę choroby, a więc jakość życia pacjenta.

Cel programu

Program stworzony został w celu zapewnienia prawidłowego stosowania leków przez pacjentów przewlekle chorych, poprawy skuteczności terapii oraz poprawy jakości usług świadczonych przez apteki w zakresie realizacji recept. Jego wprowadzenie w aptekach miało umożliwić również ocenę stosowania leków przez pacjentów, przygotowanie farmaceutów i techników do edukacji pacjentów, a także ocenę wpływu procedur na jakość usług farmaceutycznych.

Metodyka programu

Program prowadzony w aptekach ogólnodostępnych, polegał na ocenie wiedzy i sposobu stosowania wybranych leków przez pacjentów przed i po wprowadzeniu w aptekach standardowych procedur postępowania podczas realizacji recept na te preparaty. Docelowym podmiotem programu jest 5 produktów leczniczych stosowanych przewlekle: Detralex, Tertensif SR, Procoralan, Diaprel, Protelos. Apteka miała możliwość wyboru, ile i które standardy będzie wdrażać.

Schemat programu

  1. Szkolenie osób nadzorujących w aptece wprowadzanie i realizację programu;
  2. Szkolenie personelu w aptece przez osoby nadzorujące;
  3. Ocena stosowania wybranych leków przez pacjentów (faza I) – czas trwania ok. 1 miesiąc;
  4. Wprowadzenie standardów dla wybranych leków – czas trwania min. 3 miesiące;
  5. Ocena stosowania wybranych leków przez pacjentów (faza II) – czas trwania ok. 1 miesiąc.

Ocena stosowania wybranych leków przez pacjentów miała formę ankiety wypełnianej przez pacjenta, badającej sposób dawkowania leku przez pacjenta, regularność stosowania, znajomość zasady działania preparatu i celowości jego stosowania. Następnie w aptece zostanie wdrażano standardową procedurę postępowania obejmująca schemat informacji przekazywanych pacjentowi w czasie realizacji recepty, w tym m.in. zalecaną liczbę jednostek dawkowania, czas podania leku, celowość regularnego stosowania leku, cel stosowania preparatu. Standaryzacja usług prowadzona była przez około 3 miesiące, a po tym okresie w personel apteki przeprowadzał wśród pacjentów ponownie badanie ankietowe oceniające ewentualne zmiany w sposobie stosowania objętych programem leków.

Udział w programie

Udział w programie mogła wziąć każda apteka ogólnodostępna w Polsce. W aptece program powinien być realizowany przez wszystkich pracowników fachowych, zarówno farmaceutów, jak i techników farmacji. Aptekę do udziału w programie można było zgłosić telefonicznie (dr Agnieszka Skowron – tel. 12 658 82 14 oraz mgr Ewa Tomerska – Kowalczyk – tel. 508 300 113) lub mailem: askowron@cm-uj.krakow.pl; zgłaszając aptekę proszę podać adres apteki, nazwisko osoby, która będzie nadzorowała program w aptece oraz telefon i email. Program może zostać w aptece wdrożony dopiero po przeszkoleniu osoby nadzorującej w aptece; szkolenia przeprowadzano w różnych miastach Polski w miarę zgłaszania się aptek.

Faza pilotażowa

Faza pilotażowa programu obejmowała standardy postępowania podczas realizacji recept na Detralex i Tertensif. Zgłoszenia przyjmowane były do 15 listopada 2008r.