Informacje dla pacjenta

PACJENCIE!!! Jeśli chcesz zgłosić się do programu opieki farmaceutycznej a w Twoim mieście nie ma takiej apteki, NAPISZ DO NAS, sprawdzimy, czy wkrótce pojawi się apteka prowadząca opiekę. W zapytaniu prosimy o podanie nazwy miejscowości i kodu pocztowego.

Program FONTiC jest projektem naukowo-szkoleniowym, którego celem jest wdrożenie opieki farmaceutycznej do praktyki aptecznej. Opiekę naukową sprawuje Zakład Farmacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Do działań farmaceuty skierowanych do pacjenta w ramach opieki farmaceutycznej należy:

 • systematyczna edukacja pacjenta obejmująca wszystkie istotne kwestie związane ze stosowanymi przez niego lekami i prowadzona w sposób dostosowany do możliwości percepcyjnych i potrzeb pacjenta,
 • systematyczne monitorowanie stosowanych przez pacjenta leków w celu wykrycia i rozwiązania pojawiających się problemów lekowych,
 • systematyczne monitorowanie odpowiednich parametrów klinicznych w celu oceny skuteczności prowadzonego leczenia,
 • opracowanie indywidualnego (dla pacjenta) planu opieki farmaceutycznej obejmującego przedstawione wcześniej działania oraz określającego możliwe do osiągnięcia cele terapeutyczne.

Koordynator programu zwraca uwagę, iż zarówno udział pacjentów, jak i aptek w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny, a założenia i regulamin projektu pozostawiają pacjentowi wolność wyboru miejsca zakupu leku, nie uzależniając jego udziału w projekcie w danej aptece od deklaracji o dokonywaniu w niej zakupów. Tym samym podjęcie przez aptekę decyzji o udziale w projekcie nie gwarantuje jej wzrostu dochodów.

Czym jest opieka farmaceutyczna?

Opieka farmaceutyczna to nowy rodzaj usługi proponowanej przez farmaceutów pacjentom przewlekle chorym leczonym ambulatoryjnie. Usługa ta obejmuje nadzór nad farmakoterapią pacjentów i edukowanie pacjentów, a jej celem jest poprawa skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków.

Idea opieki farmaceutycznej narodziła się już w latach 70-tych ubiegłego wieku jako „naturalne” uzupełnienie wszystkich działań prowadzonych w ramach systemu zdrowotnego, a zmierzających do poprawy zachowań pacjentów stosujących leki. Jednak rozwój i propagowanie tej idei zajęło jej twórcom wiele lat. Za tych, którzy zrobili najwięcej, uznawani są naukowcy z Instytutu Petersa w Uniwersytetu Minnesocie, a opublikowana przez nich definicja opieki jest cytowana najczęściej. W chwili obecnej na świecie prowadzony jest szereg programów opieki farmaceutycznej dla różnych grup pacjentów przewlekle chorych.

Wzorując się na działaniach prowadzonych na świecie, pracownicy Zakładu Farmacji Społecznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przygotowali projekt FONTiC.

Co zyskuje pacjent objęty opieką?

Farmaceuta nadzoruje farmakoterapię pacjenta, przygotowuje indywidualną informację o lekach, które stosuje pacjent oraz prowadzi jego edukację. Farmaceuta sprawdza, czy zlecone leki są stosowane prawidłowo, pomaga w doborze leków bez recepty, które mogą być stosowane w połączeniu z lekami zleconymi przez lekarza. Pacjent zyskuje pewność, że w czasie stosowania leków nie popełnia żadnych błędów, a opieka farmaceuty daje poczucie bezpieczeństwa i możliwość uzyskania różnorodnych informacji związanych ze stosowanymi lekami.

Jak w praktyce wygląda udział pacjenta w programie?

Pacjent poproszony zostanie o wizytę w aptece co najmniej raz w miesiącu przez cały czas trwania programu. Czas udziału w programie zależy od pacjenta i farmaceuty, ale nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy. Przewidywany czas jednej wizyty to około 45 min. Wszystkie wizyty odbywają się w godzinach pracy apteki.

W czasie każdej wizyty farmaceuta zbiera od pacjenta informacje dotyczące jego leczenia i stosowanych leków oraz przekazuje mu indywidualne informacje na ich temat, ponadto prowadzi edukację pacjenta na temat jego choroby i zmian w stylu życia, które mogą poprawić jego samopoczucie i jakość życia.

W czasie niektórych wizyt pacjent poproszony zostanie o wypełnienie ankiet, które stanowią podstawę oceny skuteczności prowadzonych przez farmaceutę działań. W czasie pierwszej wizyty pacjent wypełni ankiety jakości życia i wiedzy o swojej chorobie, ponownie wypełni te same ankiety po każdych 6 miesiącach udziału w programie. Ankiety muszą być wypełnione w aptece i w aptece pozostaną.

Spotkanie z pacjentem w aptece (wizyta) odbywa się w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu, które gwarantuje dyskrecję i zapewnia intymną atmosferę.

Kto może zgłosić się do udziału w programie?

Ponieważ w czasie programu pacjent musi spotykać się z farmaceutą w aptece, a opieka prowadzona jest tylko w wybranych aptekach na terenie Polski, do udziału w programie mogą zgłosić się tylko pacjenci z miast, w których działają apteki prowadzące program.

Do programu w tych aptekach mogą zostać przyjęte wyłącznie osoby:

 • pełnoletnie,
 • którym lekarz zapisał co najmniej jeden lek w celu leczenia zdiagnozowanego schorzenia przewlekłego,
 • u których lekarz zdiagnozowane co najmniej jedno schorzenie przewlekłe (np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, POChP, astma),
 • mające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadające możliwość osobistego kontaktu z placówką, w której prowadzona jest opieka,
 • umiejące i mogące samodzielnie czytać.

Apteka nie może przyjąć pacjentów:

 • nie umiejących lub nie mogących samodzielnie czytać (ślepota i słabe widzenie),
 • nie mających możliwości osobistego kontaktu z placówką, w której prowadzona jest opieka,
 • z którymi nie ma możliwości bezpośredniego porozumienia się.

Aby wziąć udział w programie należy zgłosić się do jednej z aptek prowadzących program w godzinach pracy apteki. Nie jest możliwe zgłoszenie się do udziału w programie za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

Zbieranie danych

Apteka poprosi pacjenta, który zgłosił się do udziału w programie, o podpisanie deklaracji udziału w programie i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zbierane dane wykorzystane zostaną wyłącznie w celu oceny skuteczności farmakoterapii przez farmaceutę prowadzącego oraz oceny zbiorczej prowadzonych działań przez jednostkę naukową nadzorującą badanie.

Pacjent, który wyrazi zgodę na zbieranie danych w ramach programu, automatycznie wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach naukowych przez Zakład Farmacji Społecznej UJ CM w Krakowie. Dane publikowane i przetwarzane przez jednostkę naukową zostaną opracowane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, a publikacja będzie dotyczyła wyłącznie danych zbiorczych, opracowanych statystycznie.

Jeśli pacjent wyrazi zgodę, do danych zbieranych w bazie uzyska dostęp również lekarz prowadzący, którego wskazuje pacjent. Lekarz uzyska jedynie wgląd do zbieranych danych bez możliwości ich edytowania i uzupełniania.

Czego dotyczy edukacja pacjentów?

Program szkolenia przygotowywany jest indywidualnie dla każdego z pacjentów i dostosowany do jego obecnego poziomu wiedzy i umiejętności związanych z radzeniem sobie z chorobą. Szkolenie obejmuje:

 • informacje o chorobie, jej przyczynach, powikłaniach, odległych konsekwencjach choroby pojawiających się w przypadku nieprawidłowego leczenia lub nieleczenia,
 • informacje o lekach zleconych pacjentowi, zasadach ich stosowania, zasadach łączenia z innymi lekami i przechowywania,
 • zalecenia dietetyczne i wprowadzanie ewentualnych zmian w stylu życia, które mogą uczynić chorobę mniej uciążliwą,
 • zasady samodzielnych pomiarów (np. ciśnienia tętniczego, glikemii, PEF itp.), interpretacji wyników pomiarów i doboru odpowiednich urządzeń pomiarowych.

Informacje dodatkowe

 • program FONTiC nie jest programem lojalnościowym;
 • udział pacjenta w programie jest bezpłatny;
 • informacje o stosowanych przez pacjenta lekach są uzyskiwane wyłącznie od pacjenta;
 • apteka nie współpracuje z żadnym lekarzem, a zebrane informacje o pacjencie podlegają ochronie i przekazywane są jedynie instytucji naukowo – badawczej, która nadzoruje program;
 • przetwarzanie i przechowywanie wszystkich danych zebranych od pacjenta odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

WSTECZ