Wskaźniki oceny jakości opieki farmaceutycznej

Wskaźniki oceny jakości opieki farmaceutycznej. Ustrukturyzowana konsultacja farmaceuta-pacjent z wykorzystaniem Listy kontrolnej

Termin zgłoszenia do programu upłynął 1 lipca 2014r.

Program został zakończony.

 

Prowadzone badanie jest badaniem pilotażowym, które jest inicjowane i wspierane przez Europejski Dyrektoriat ds. Jakości Produktów Leczniczych (European Directorate for the Quality of Medicines – EDQM) – Rada Europy. Celem projektu jest ocena stopnia zaangażowania pacjenta w proces opieki farmaceutycznej. Projekt ten jest prowadzony w kilku krajach Europy, co pozwala ocenić zaangażowanie w ten proces pacjentów z aptek położonych w obrębie różnych krajów Europy.

Badanie podzielono na 2 części.

Część pierwsza

Dotyczy pacjentów, którzy rozpoczynają kurację nowym lekiem do stosowania przewlekłego (pierwszorazowe zapisanie leku).  W ramach realizacji wskaźnika farmaceuta wręcza pacjentowi spełniającemu warunki włączenia ankietę – „Listę kontrolną” zawierającą 7 pytań. Następnie spotyka się z chorym i przeprowadza spotkanie w oparciu o wypełnioną przez chorego „Listę kontrolną” wypełniając jednocześnie formularz skierowany do farmaceuty podsumowujący główne problemy, które pacjent przedstawił na spotkaniu.

Do badania należy włączyć 10 pacjentów spełniających następujące kryteria włączenia:

  • wiek 18 – 65 lat
  • recepta na pierwszorazowo przepisany lek (albo na lek niestosowany przez ostatnie 12 miesięcy) do przewlekłego stosowania (≥6 miesięcy)
  • pierwszorazowo przepisany lek z grup ATC: układ sercowo-naczyniowy (ATC: C01-C10), przewód pokarmowy i metabolizm (ATC: A1-A16), układ mięśniowo-szkieletowy (ATC: M01-M09), układ oddechowy (ATC: R01-R07)

Część  druga

Do badania włączani są pacjenci w wieku ≥ 65 lat, stosujący  politerapię (≥ 5 leków na chorobę przewlekłą). W ramach realizacji wskaźnika farmaceuta wręcza pacjentowi spełniającemu warunki włączenia ankietę – „Listę kontrolną” zawierającą 7 pytań. Następnie spotyka się z chorym i przeprowadza spotkanie w oparciu o wypełnioną przez chorego „Listę kontrolną” wypełniając jednocześnie formularz skierowany do farmaceuty podsumowujący główne problemy, które pacjent przedstawił na spotkaniu. Farmaceuta wypełnia też odrębny formularz zawierający informację na temat wszystkich aktualnie stosowanych leków przez pacjenta wraz z opisem ewentualnie występujących problemów lekowych.

Do badania należy włączyć 10 pacjentów spełniających następujące kryteria włączenia:

  • wiek minimum 65 lat
  • zdiagnozowana choroba przewlekła
  • politerapia lekami (np. minimum 5 leków na chorobę przewlekłą) z grup ATC: układ sercowo-naczyniowy (ATC: C01-C10), przewód pokarmowy i metabolizm (ATC: A1-A16), układ mięśniowo-szkieletowy (ATC: M01-M09), układ oddechowy (ATC: R01-R07)

Po zgłoszeniu swojego udziału w badaniu farmaceuci otrzymają dokładne informacje na temat projektu oraz wszystkie niezbędne materiały potrzebne do jego prowadzenia (np. Informacja dla osób biorących udział w badaniu, Lista kontrolna dla wskaźnika 1 i 2, Formularz konsultacji dla farmaceuty dla wskaźnika 1 i 2, Formularz służący przeprowadzeniu przeglądu lekowego itp.)

Można wziąć udział tylko w jednej części badania.

Twój udział w badaniu jest bardzo cenny i pomoże ocenić poziom zaangażowania pacjentów, a tym samym, jakości opieki farmaceutycznej w Europie.

Do programu może zgłosić się każdy farmaceuta (magister farmacji) z dowolnej apteki ogólnodostępnej na terenie całej Polski. Formularz zgłoszenia…

Wszelkie pytania dotyczące badania proszę kierować pisemnie, telefonicznie lub mailem

Krajowy koordynator programu:

mgr farm. Justyna Dymek

Zakład Farmacji Społecznej
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel. 12 62 05 519

email *: jdymek [at] cm-uj.krakow.pl

 

*  ” [at] ” w adresach mailowych proszę zastąpić symbolem @